.. .Mai Thai : Restaurant Thai & Sushi bar : 7710 U.S. 42, Florence, KY 41042